ΑΠΘ-Μελισσοκομία

ΑΠΘ-(ΕΜΣ)Εργαστήριο Μελισσοκομίας-Σηροτροφίας
Σχολή Γεωπονίας,Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΠΘ

ΑΠΘ-ΕΜΣ: Το Εργαστήριο Μελισσοκομίας-Σηροτροφίας της Γεωπονικής και Δασολογικής Σχολής βρίσκεται στο αγρόκτημα του ΑΠΘ και διαθέτει κατάλληλους χώρους για την διεξαγωγή εργαστηριακών δοκιμών και έρευνας πεδίου. Το εργαστήριο είναι εφοδιασμένο με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για την έρευνα στη
μελισσοκομία και τις ανάγκες του έργου. Το εργαστήριο διεξάγει έρευνα σε διάφορες θεματικές ενότητες (την ποιότητα, ταυτοποίηση και τις βιολογικές δράσεις των προϊόντων μέλισσας, τα υπολείμματα, τη μελισσοκομική χλωρίδα, την παθολογία μέλισσας, τα βιομετρικά χαρακτηριστικά των ελληνικών φυλών
μελισσών, την επικονίαση, την εφαρμοσμένη μελισσοκομία κ.α), καθώς και την παροχή υπηρεσιών σε θέματα ποιοτικού ελέγχου και εκπαιδεύσεων. Εκτός της εργαστηριακής έρευνας πλεονέκτημα του εργαστηρίου είναι η διατήρηση δικού του μελισσοκομείου και ειδικά διαμορφωμένου τούνελ δοκιμών, που επιτρέπουν την διεξαγωγή πειραμάτων πεδίου υπό ελεγχόμενες συνθήκες. Η ομάδα του ΑΠΘ είναι πολυπλεύρως εξειδικευμένη σε διάφορες θεματικές ενότητας τόσο της ερευνητικής και πρακτικής μελισσοκομίας καταξιωμένη τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο δημοσιεύοντας εργασίες, συμμετέχοντας και οργανώνοντας συνέδρια και συμμετέχοντας σε ομάδες λήψης αποφάσεων και σχεδίασης εθνικών προγραμμάτων ανάπτυξης. Είναι στελεχωμένη με επιστήμονες διαφορετικών ειδικοτήτων που κατέχουν μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους στη μελισσοκομία. Τα ερευνητικά της αποτελέσματα χρησιμοποιούνται ως βάση για την θεσμοθέτηση ποιοτικών κριτηρίων για τα προϊόντα κυψέλης (ταυτοποίηση αμιγών κατηγοριών μελιού, ποιοτικά κριτήρια βασιλικού πολτού και γύρης, προϊόντα με ΠΟΠ κ.α.), καθώς και για την μετάδοση γνώσης και τεχνογνωσίας σε μελισσοκόμομους.

 

beelab.gr