ΙΝΕΒ

ΙΝΕΒ

Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών

EKETA-INEB: Το EKETA-ΙΝΕΒ(Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών) δραστηριοποιείται στην βασική και
εφαρμοσμένη έρευνα στην Αγροβιοτεχνολογία, συμβάλλοντας καθοριστικά στη γενετική χαρτογράφηση, την
αξιοποίηση και ανάδειξη της Ελληνικής βιοποικιλότητας. Eίναι το μοναδικό εξειδικευμένο Ερ. Ινστιτούτο στην
Ελλάδα για τη γενετική των φυτών και τη γονιδιωματική, μεταγραφομική και μεταγενομική ανάλυση. Η ομάδα
του Δρ. Μαδέση στο ΙΝΕΒ έχει αναγνωρισμένη τεχνογνωσία στην μελέτη του γενότυπου των φυτών, κ.α.